Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Statut

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK

PROWADZONEGO PRZEZ

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

W WARSZAWIE, UL. OGIŃSKIEGO 7A

 

Spis treści:

Rozdział I. Informacje ogólne o przedszkolu

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola

Rozdział III. Organy przedszkola

Rozdział IV. Organizacja przedszkola

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VI. Rodzice

Rozdział VII. Wychowankowie

Rozdział VIII. Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

Rozdział IX. Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

Rozdział X. Odpłatność za przedszkole

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Informacje ogólne o przedszkolu

 

 § 1

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek.
 2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ulicy Ogińskiego 7A, 03-318 Warszawa, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, (kod) 03-717, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 6 – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29, poz 154 z późn. zm.)

§ 3

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 4

 1. Przedszkole pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci – jako placówka katolicka, przyjmująca za podstawę działania system wartości głoszonych przez Kościół Katolicki.
 2. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na osobowej koncepcji człowieka, w szczególności na personalistycznej myśli Papieża Jana Pawła II.
 3. Realizując cele i zadania zgodnie z charakterem zapisanym w ust. 1 i ust. 2, przedszkole może być dostępne także dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyznają inne wartości, inną religię lub są niewierzący, ale pragną powierzyć swoje dzieci opiece wychowawczej tego przedszkola.
 4. W każdym jednak przypadku dzieci, niezależnie od przekonań rodziców, uczestniczą w procesie wychowawczym wynikającym z programu wychowania realizowanego w przedszkolu.
 5. Dzieci oraz ich rodzice mają zapewnione poszanowanie ich godności i tożsamości.
 6. Przedszkole może udzielać pomocy rodzicom w zakresie poznawania zdrowych zasad wychowania (psychologia, pedagogika, nauczanie Kościoła) i rozpoznawania zagrożeń wychowawczych – w celu ochraniania dzieci przed szkodliwymi dla ich rozwoju wpływami.

 

§ 5

 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w sposób zgodny z systemem wartości i koncepcją wychowania głoszoną przez Kościół Katolicki.

 

§ 6

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się – w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 2. W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej, zachowując jednak obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

 

§ 7

 1. W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na potrzebujące większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 

§ 8

 1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej w przedszkolu są:
  1. zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb dziecka i możliwości przedszkola,
  2. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
  3. współdziałanie z rodzicami,
  4. przygotowywanie dzieci do nauki szkolnej.
  5. Ważnym celem przedszkola jest tworzenie wspólnoty wychowawczej, którą tworzą  nauczyciele, rodzice i dzieci.

 

§ 9 

 1. Zadania opiekuńcze przedszkole realizuje w następujący sposób:

  1. przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel,
  2. w czasie spacerów i wycieczek zapewnia się obecność dorosłych odpowiednią do liczby dzieci (1 osoba dorosła na 10-15 dzieci),
  3. tworzy się miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
  4. czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.
 2. Zadania wychowawcze przedszkole realizuje poprzez:
  1. pełen szacunku dialog nauczyciela z dzieckiem,
  2. wprowadzanie i respektowanie zasad w grupie rówieśniczej,
  3. autorefleksję dziecka nad własnym zachowaniem,
  4. podejmowanie odpowiedzialnych funkcji na miarę wieku dziecka,
  5. przybliżanie i promowanie literatury kształtującej chrześcijańską postawę.
 3. Zadania edukacyjne przedszkole realizuje poprzez:
  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem dopuszczonym do użytku przez dyrektora przedszkola, rozpoznając i uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanków.
 4. Wychowanie religijne przedszkole podejmuje poprzez:
  1. modlitwę przed i po posiłkach,
  2. cotygodniową katechezę,
  3. codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
  4. przybliżanie treści roku liturgicznego,
  5. przygotowywanie przedstawień o tematyce religijnej,
  6. stałe kształtowanie postawy chrześcijańskiej.
 5. Wychowanie patriotyczne przedszkole realizuje poprzez:
  1. rozwijanie uczuć patriotycznych,
  2. zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
  3. wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
  4. rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju.
 6. Zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego przedszkole realizuje poprzez:
  1. dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
  2. organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
  3. zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
  4. organizowanie wycieczek kulturalno-krajoznawczych.

 

§ 10

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć,
  2. łazienki,
  3. stołówkę,
  4. szatnie,
  5. plac zabaw.
 2. Placówka dysponuje również:
  1. dostępem do kaplicy,
  2. pokojem recepcyjnym,
  3. zapleczem socjalnym.
 3. Przedszkole, zapewnia dzieciom poszanowanie ich tożsamości:
  1. narodowej,
  2. językowej,
  3. religijnej.

  

Rozdział III

Organy przedszkola

 

§ 11

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna.
 2. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z rodzicami dzieci – bez powoływania Rady Rodziców.

 

 § 12

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz – siostra dyrektor.
 2. Stanowisko siostry dyrektor i siostry zastępczyni powierza Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.
 3. Siostra dyrektor w szczególności:
  1. przyjmuje dzieci do przedszkola,
  2. kieruje bieżącą działalnością placówki,
  3. troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
  4. sporządza arkusz organizacji przedszkola,
  5. przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
  6. odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej,
  7. zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
  8. współdziała z nauczycielkami w wypełnianiu zadań przedszkola,
  9. planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
  10. organizuje wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne z charakterem placówki,
  11. może organizować formację duchową nauczycieli i rodziców,
  12. dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,
  13. przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  14. przyznaje nagrody i wyróżnienia,
  15. może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i w wewnętrznych przepisach przedszkola,
  16. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

§ 13

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.

 

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna zwoływana jest przez siostrę dyrektor przynajmniej trzy razy w roku.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który Rada Pedagogiczna przyjmuje na następnym posiedzeniu.
 4. Oprócz posiedzeń Rady Pedagogicznej, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane spotkania szkoleniowe i formacyjne.
 5. Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej na cały rok oraz program każdego zebrania Rady przygotowuje siostra dyrektor.

 

§ 15

 Rada Pedagogiczna w szczególności:

 1. zatwierdza plan pracy przedszkola na dany rok – na wniosek siostry dyrektor,
 2. opiniuje organizację pracy przedszkola – na wniosek siostry dyrektor,
 3. wyraża opinię w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz prac dodatkowych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy – na prośbę siostry dyrektor,
 4. może proponować kandydatów do nagród, premii i wyróżnień,
 5. może wnioskować zmiany i uzupełnienia w statucie przedszkola oraz w programie wychowania przedszkolnego.

 

§ 16

 1. Sprawy sporne przedszkola rozstrzygane są w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z siostrą dyrektor.
 2. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.
 3. Sprawy sporne, które nie zostały rozwiązane na etapie rozmowy z siostrą dyrektor rozstrzyga Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. Uwzględnia się sytuacje wyjątkowe.
 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lub 5 lat; na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 4. Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie do nauki szkolnej.

 

§ 18

 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę pracowników,
  3. liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.
 3. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje siostra dyrektor i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

 

§ 19

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Przedszkole pracuje od 1 września do połowy lipca.
 3. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
  1. od połowy lipca do ostatniego dnia sierpnia,
  2. w okresie Świąt Bożego Narodzenia od dnia 24 grudnia do dnia 1 stycznia,
  3. w okresie Świąt Wielkanocnych począwszy od Triduum Paschalnego,
  4. w dniu 10 grudnia (Święto Patronalne Zgromadzenia),
  5. w dniu pogrzebu siostry, mieszkającej w budynku, w którym mieści się przedszkole.
 4. Terminy przerw są ustalane przez siostrę dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

§ 20

 1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
 2. Ramowy rozkład dnia ustala siostra dyrektor przedszkola.
 3. Szczegółowy program dnia dla oddziału ustala nauczyciel danego oddziału.

 

§ 21

 1. Ramowy rozkład dnia określa dla każdego oddziału w szczególności: czas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

§ 22 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 

§ 23

 1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, nauczyciele przestrzegają obowiązujących w podstawie programowej wychowania przedszkolnego proporcji zagospodarowania czasu dzieci w rozliczeniu tygodniowym.

 

§ 24

 1. Wszystkie dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie:
  1. śniadania,
  2. drugiego śniadania,
  3. obiadu,
  4. podwieczorku

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 25

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia siostra dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, z uwzględnieniem postanowień Statutu.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez Kościelne osoby prawne (Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1722 z późn. zm. Dz. U. 2007 Nr 159, poz. 1118)

 

§ 26

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutem.
 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym zgodnie z charakterem określonym w Statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

 

§ 27

 1. Nauczyciel realizując zadania przedszkola jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
 2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami - w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
  2. ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
  3. włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem w procesie wychowania.

 

§ 28

 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
  1. zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, prowadzone bezpośrednio z wychowankami,
  2. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
  4. zajęcia i czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 29

 1. Do podstawowych zadań nauczyciela realizowanych we współpracy i pod nadzorem siostry dyrektor należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,
  2. staranne przygotowywanie się do zajęć,
  3. współdziałanie z rodzicami w procesie wychowawczym dziecka,
  4. zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
  5. systematyczna praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  6. tworzenie w przedszkolu pogodnej, życzliwej atmosfery,
  7. w miarę potrzeb organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
  8. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych,
  9. przeprowadzenie badania gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu,
  10. staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej wynikającej z przepisów prawa oświatowego oraz innej obowiązującej w placówce,
  11. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną,
  12. stałe podnoszenie swoich umiejętności i kompetencji poprzez samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
  13. udział w zebraniach rady pedagogicznej,
  14. dbanie o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt przedszkolny,
  15. odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju,
  16. troska o własną formację duchową.
 2. Do podstawowych obowiązków i praw nauczyciela realizowanych we współpracy i pod nadzorem siostry dyrektor należy:
  1. opracowanie lub wybór programu wychowania przedszkolnego,
  2. samodzielne planowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w oddziale z wykorzystaniem wybranych metod i form pracy zgodnych z charakterem przedszkola,
  3. wybór pakietów edukacyjnych, środków dydaktycznych i metod kształcenia dzieci zgodnych z charakterem placówki,
  4. korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i naukowych oraz kościelnych, działając w porozumieniu z siostrą dyrektor,
  5. formułowanie innowacji pedagogicznych, które wymagają akceptacji dyrektora przedszkola,
  6. rozwój zawodowy uwzględniający zadania statutowe przedszkola i zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego,
  7. uczestnictwo w formacji duchowej organizowanej przez siostrę

 

§ 30

 1. Obowiązki pracowników obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się w teczkach akt osobowych.
 2. Siostra dyrektor przedszkola jest kierownikiem dla wszystkich pracowników: nauczycieli oraz pracowników pomocniczych.

 

§ 31

 1. Pracownik przedszkola obowiązany jest:
  1. przestrzegać regulaminów obowiązujących w przedszkolu,
  2. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  3. dbać o dobro przedszkola,
  4. przestrzegać tajemnicy służbowej,
  5. wypełniać polecenia siostry dyrektor, związane z organizacją pracy w przedszkolu,
  6. tworzyć klimat i atmosferę w przedszkolu przez wzajemny szacunek, dobry przykład i odpowiedzialne wypełnianie powierzonych zadań.
 2. W ramach dyscypliny pracy, pracownik ma obowiązek:
  1. usprawiedliwić spóźnienie lub nieobecność w pracy w tym samym dniu,
  2. zgłosić nieobecność w pracy na przynajmniej 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem pracy,
  3. uzgodnić z siostrą dyrektor wyjście w czasie pracy,
  4. nie przyjmować prywatnych wizyt w placówce,
  5. wykonywać inne czynności zlecone przez siostrę dyrektor, wynikające z aktualnych potrzeb placówki.
 3. Możliwość korzystania przez pracowników z wyżywienia w czasie pracy regulują ustalenia siostry dyrektor podjęte we współpracy z organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§ 32

 1. W przedszkolu poświęca się dużo uwagi współpracy z  rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i  jego potrzebach, oraz dba o jego harmonijny rozwój.
 2. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, korzystają z pomocy przedszkola w procesie wychowawczym dzieci według zasad głoszonych przez Kościół katolicki. Ideałem współpracy rodziców z przedszkolem jest przyjęcie spójnego kierunku wychowania.

 

§ 33

 

 1. Formy współpracy z rodzicami:
  1. zebrania ogólne i grupowe,
  2. kontakty indywidualne z siostrą dyrektor i nauczycielami,
  3. zajęcia otwarte,
  4. udział rodziców we wspólnych Mszach świętych i innych modlitwach,
  5. spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.,
  6. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
  7. pielgrzymki rodzinne do miejsc świętych,
  8. gazetki informacyjne dla rodziców,
  9. spotkania integracyjne,
  10. inne formy stosowane w zdrowej pedagogice.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. uznania ich prymatu jako „pierwszych wychowawców” swoich dzieci,
  2. znajomości założeń i zadań wychowawczych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego,
  3. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych oraz stanu gotowości dziecka 5- i 6-letniego do podjęcia nauki w szkole,
  4. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie do przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
  6. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  1. akceptować katolicki charakter przedszkola,
  2. znać i przestrzegać postanowień statutu przedszkola,
  3. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę dla osiągnięcia spójności oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka,
  4. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych,
  5. uczestniczyć w Mszach świętych i innych modlitwach w przedszkolu,
  6. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – osobiście lub przez osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  7. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę siostry dyrektor lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,
  8. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
  9. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań wychowawczych,
  10. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  11. śledzić na bieżąco informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń,
  12. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
  13. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie

 

§ 34

 1. Dzieci mają prawo do:
  1. poszanowania godności osoby ludzkiej,
  2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. dobrze zorganizowanej w przedszkolu opieki, wychowania i nauczania,poczucia bezpieczeństwa,
  4. indywidualnej pomocy wynikającej z potrzeb i specjalnych uzdolnień dziecka,
  5. pochwały za dobre zachowanie czy inne osiągnięcie i do upomnienia, jeśli takie jest potrzebne.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
  1. przestrzeganie poleceń i umów obowiązujących w grupie i przedszkolu,
  2. poszanowanie godności osobistej innych rówieśników i dorosłych,
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
  4. szanowanie zabawek, książek oraz innych pomocy dydaktycznych.

 

ROZDZIAŁ VIII

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

§ 35

 1. Po przyjściu do przedszkola rodzice przyprowadzają dziecko do sali i oddają je bezpośrednio obecnemu nauczycielowi, który od chwili przejęcia dziecka od rodziców sprawuje nad nim opiekę.
 2. W czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 10-15 dzieci).
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola jedynie przez osobę dorosłą i pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Nauczyciel może domagać się wylegitymowania  osoby odbierającej dziecko.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do całkowitego wyleczenia.
 8. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§ 36

 1. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.
 2. Przyjęcie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wypełnionej „Karty zapisu dziecka do przedszkola katolickiego”.
 3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola,
  2. rodzeństwo dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola,
  3. dzieci zobowiązane do rocznego przygotowania do rozpoczęcia nauki szkolnej,
  4. dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, zastępczych, sieroty,
  5. dzieci z rodzin, które pragną wychowania katolickiego.
 4. Rekrutację dzieci prowadzi się co roku według następującego harmonogramu:
  1. przyjmowanie kart zgłoszeń od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
  2. kwalifikowanie dzieci do przedszkola na dany rok szkolny od dnia 1 kwietnia do dnia 10 kwietnia.
 5. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.

 

§ 37

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez siostrę dyrektor przedszkola w szczególności, gdy:
  1. rodzice uchylają się od współpracy z przedszkolem w procesie wychowania
   i kształcenia oraz przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
  2. rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,
  3. rodzice dziecka systematycznie zalegają z odpłatnością za przedszkole,
  4. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
  5. specjalne potrzeby edukacyjne dziecka przejawiające się w zachowaniu wymagają specjalistycznych oddziaływań pedagogicznych, których przedszkole nie może mu zapewnić.

 

ROZDZIAŁ X

Odpłatność za przedszkole

 

§ 38

 1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
  1. opłaty stałej,
  2. opłaty za wyżywienie,
  3. opłaty za zajęcia dodatkowe,
  4. jednorazowego wpisowego,
  5. jednorazowego ubezpieczenia.
 2. Czesne należy uiszczać do dnia 5. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować u siostry dyrektor.
 3. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola:
  1. do 15. dnia danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 100%,
  2. po 15. dniu danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 50%.
 4. W przypadku rezygnacji z przedszkola:
  1. do 15. dnia danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 50%,
  2. po 15. dniu danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 100%.
 5. W okresie przerwy wakacyjnej czesnego nie pobiera się.
 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej w następnym miesiącu, licząc od trzeciego dnia nieobecności.
 7. W przypadku nieobecności ciągłej dziecka trwającej minimum 10 dni roboczych w danym miesiącu rozliczeniowym rodzice ponoszą opłatę 50% za zajęcia dodatkowe.
 8. Siostra dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 9. W przypadku nieusprawiedliwionej zaległości w opłatach, trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w statucie, siostra dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie, w przypadku braku usprawiedliwienia ze strony rodziców dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 

§ 39

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
 2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Miasta Warszawy i wpłat rodziców. Dotacja Urzędu Miasta Warszawy przekazana na konto przedszkola jest rozliczana przez Urząd Miasta Warszawy i może podlegać jego kontroli.
 3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
 4. Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez JST, jest działalnością oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 

§ 40

 1. Statut przedszkolu nadaje, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
 2. Zmiana lub uzupełnienie Statutu skutkuje tekstem jednolitym.
 3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

 

Powyższy statut został uchwalony w dniu 6 grudnia 2012r.

 

Przełożona Generalna

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

 

Matka Stefania

Grażyna Korbuszewska

Data dodania: 2020-10-15 18:50:32
Data edycji: 2023-10-28 13:22:01
Ilość wyświetleń: 1549

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje