Jadłospis na bieżący tydzień: Drodzy Rodzice w zakładce Żywienie >> Jadłospis znajdziecie nasze menu na każdy nadchodzący tydzień :)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W WARSZAWIE, UL. OGIŃSKIEGO 7A

 


Spis treści:

Rozdział I. Informacje ogólne o przedszkolu
Rozdział II. Cele i zadania przedszkola
Rozdział III. Organy przedszkola
Rozdział IV. Organizacja przedszkola
Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Rozdział VI. Rodzice
Rozdział VII. Wychowankowie
Rozdział VIII. Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
Rozdział IX. Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków
Rozdział X. Odpłatność za przedszkole
Rozdział XI. Postanowienia końcowe


Rozdział I.
Informacje ogólne o przedszkolu


§ 1


Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK.
Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ulicy Ogińskiego 7A, 03-318 Warszawa, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, (kod) 03-717.
Organ prowadzący podejmuje ostateczne decyzje związane z całokształtem działalności i funkcjonowania przedszkola.


§ 2


Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Rozdział II.
Cele i zadania przedszkola

§ 3


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty dotyczące przedszkoli niepublicznych w duchu zasad katolickich, właściwych Zgromadzeniu Sióstr Loretanek.
2. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Jana Pawła II. W placówce każdemu dziecku zapewnia się szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.
3. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4


1. Wobec rodziców, przedszkole spełnia funkcje doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.

 

§ 5


1. W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.
2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.


§ 6


1. Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej w przedszkolu są:
a) zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola,
b) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie
z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
c) przygotowywanie do nauki szkolnej.
2. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
3. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.

§ 7


1. Zadania opiekuńcze przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.

§ 8


1. Przedszkole, jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci, zapewnia im poszanowanie ich tożsamości:
a) narodowej,
b) językowej,
c) religijnej.
2. Wychowanie patriotyczne przedszkole realizuje poprzez:
a) rozwijanie uczuć patriotycznych,
b) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
c) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
d) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
3. Zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego przedszkole realizuje poprzez:
a) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
b) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
c) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
d) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
e) organizowanie spotkań z twórcami sztuki,
f) organizowanie wycieczek kulturalno-krajoznawczych.
4. Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez:
g) codzienną wspólną modlitwę dzieci w kaplicy,
h) modlitwę przed i po posiłkach,
i) cotygodniowa katechezę,
j) przybliżanie treści roku liturgicznego,
k) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
l) kształtowanie postaw chrześcijańskich.

§ 9


1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
sale zajęć,
łazienki,
stołówka
szatnie,
plac zabaw.
2. Placówka dysponuje również:
a) dostępem do kaplicy,
b) pokojem recepcyjnym,
c) zapleczem socjalnym.


Rozdział III.
Organy przedszkola

§ 10


1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor
b) Rada Pedagogiczna
2. Przedszkole prowadzi stałą współprace z rodzicami dzieci – bez obowiązku powoływania Rady Rodziców.
3. Organy przedszkola współdziałając ze sobą mają możliwość podejmowania inicjatyw w zakresie swoich kompetencji.

§ 11


1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz – siostra dyrektor.
2. Stanowisko siostry dyrektor i siostry zastępczyni powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.
3. Siostra dyrektor w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
b) sporządza arkusz organizacji przedszkola,
c) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
d) odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej,
e) zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
f) współdziała z nauczycielkami w wypełnianiu zadań przedszkola,
g) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
h) planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
i) organizuje wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne z misją placówki,
j) dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz pracowników
k) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
l) przyznaje nagrody i wyróżnienia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
m) może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidzianych w przepisach prawnych i w wewnętrznych przepisach przedszkola,
n) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 12


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.


§ 13


1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który Rada Pedagogiczna przyjmuje na następnym posiedzeniu.
4. Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej na cały Rok oraz program każdego zebrania Rady przygotowuje dyrektorka.

§ 14


1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie planu pracy przedszkola na dany rok,
b) przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola,
b) propozycje dyrektorki w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
c) propozycje dyrektorki o przyznaniu nauczycielom nagród, premii
i innych wyróżnień.

§ 15


1. Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.


§ 16


1. W przedszkolu może zostać powołana Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zarząd Rady Rodziców w składzie trzech do pięciu osób, wybierany jest na ogólnym zebraniu rodziców
a) Rada Rodziców może ustalić regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
b) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, może także poszukiwać funduszy z innych źródeł.


§ 17


1. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.
2. Wnioski i opinie dotyczące spraw przedszkola przyjmują następujący tryb rozwiązania:
a) jeśli sprawa została skierowana na piśmie do dyrektora, dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni;
b) w innych przypadkach, odpowiedzi udziela dyrektor ustnie na najbliższym zebraniu organu wnioskującego lub składającemu wniosek.
3. Jeśli sprawa została skierowana do Rady Pedagogicznej, to organ ten opiniuje wniosek i przekazuje do dyrektora, który podejmuje decyzje o rozstrzygnięciu informuje strony w ciągu 14 dni.
4. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego, który spór rozstrzyga.

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

 

§ 18


1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz plan pracy placówki uwzględniający profil przedszkola a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

§ 19


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. Uwzględnia się sytuacje wyjątkowe.


§ 20


1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku określa arkusz organizacji przedszkola.
2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników,
c) liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.

3. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje siostra dyrektor i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

§ 21


1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
1. Przedszkole pracuje od 1 września do połowy lipca.
2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
a) od połowy lipca do ostatniego dnia sierpnia;
b) w okresie Świąt Bożego Narodzenia od dnia 24 grudnia do dnia 1 stycznia;
c) w okresie Świąt Wielkanocnych począwszy od Triduum Paschalnego;
d) w dniu 10 grudnia (Święto Patronalne Zgromadzenia);
e) w dniu pogrzebu Siostry, mieszkającej w budynku, w którym mieści się przedszkole.
Terminy przerw są ustalane przez dyrektorkę, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 22


1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
2. Ramowy rozkład dnia ustala dyrektor przedszkola.
3. Szczegółowy program dnia dla oddziału ustala nauczyciel.

§ 23


1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 24


1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, nauczyciele przestrzegają obowiązujących w podstawie programowej wychowania przedszkolnego proporcji zagospodarowania czasu dzieci w rozliczeniu tygodniowym.

§ 25


1. Wszystkie dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie:
a) śniadania
b) drugiego śniadania
c) obiadu
d) podwieczorku.

 


ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 26


1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli oraz innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą utożsamiać się z misją przedszkola, gdzie wiara katolicka stanowi podstawę wychowania i nauczania dzieci.
3. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy z Kodeksu Pracy
4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu mają zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela w zakresie ustalonym tą ustawą (art. 91b ust. 2pkt 3 i 4 w związku z art. 1 ust.2 pkt 2 lit. a,b KN ).


§ 27


1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami;
b) inne czynności wynikające z zadań statutowych;
c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć
d) zajęcia i czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


§ 28


1. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
b) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
c) włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.
2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
b) codzienne i staranne przygotowywanie się do zajęć,
c) systematycznie informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznania rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączania ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
d) systematyczna praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
e) tworzenie w przedszkolu pogodnej, życzliwej atmosfery,
f) w miarę potrzeb organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie obserwacji;
h) przeprowadzenie badania gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu;
i) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej wynikającej z przepisów prawa oświatowego oraz innej obowiązującej w placówce;
j) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną;
k) stałe podnoszenie swoich umiejętności i kompetencji poprzez samokształcenie i doskonalenie zawodowe
l) udział w zebraniach rady pedagogicznej;
m) przygotowywanie i dbanie o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt przedszkolny;
n) odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju
o) troska o własną formację duchową.
3. Do podstawowych praw nauczyciela należy:
a) opracowania lub wyboru programu z zachowaniem przepisów prawa oświatowego;
b) samodzielnego planowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego z wykorzystaniem wybranych i uznanych metod i form pracy;
c) decydowania o pakietach edukacyjnych, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków;
d) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych oraz kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.
e) formułowania innowacji pedagogicznych, które wymagają akceptacji dyrektora przedszkola;
f) zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
g) uczestnictwa w wewnętrznym doskonaleniu;


§ 29


1. Obowiązki i odpowiedzialność, pracowników obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się w teczkach akt osobowych.
2. Pracownicy pedagogiczni i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.


§ 30


1. Pracownik przedszkola obowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminów obowiązujących w przedszkolu;
b) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
c) dbać o dobro przedszkola;
d) przestrzegać tajemnicy służbowej
e) przestrzegać poleceń dyrektora, związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
2. Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia społecznego.
3. W ramach dyscypliny pracy, pracownik ma obowiązek:
a) usprawiedliwić spóźnienie lub nieobecności w pracy w tym samym dniu;
b) zgłosić nieobecność w pracy na przynajmniej 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem pracy;
c) uzgodnić z dyrektorem wyjście w czasie pracy,
d) nie przyjmować prywatnych wizyt w placówce;
e) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z aktualnych potrzeb placówki.
4. Pracownicy przedszkola są uprawnieni do korzystania z wyżywienia.

 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice


§ 31


1. Dużo uwagi poświęca się współpracy z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i jego potrzebach, dba o jego harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym.
2. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w sposób jednoznaczny.


§ 32


1. Formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
c) zajęcia otwarte,
d) udział rodziców w wspólnych Mszach św., i organizowanych modlitwach
e) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.
f) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
g) pielgrzymki rodzinne do miejsc świętych
h) gazetki informacyjne dla rodziców,
i) spotkania integracyjne,
j) inne formy stosowane w pedagogice.
2. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
b) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
c) znajomości założeń i zadań kształcących i wychowawczych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego
d) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych oraz stanu gotowości dziecka 5- i 6-letniego do podjęcia nauki w szkole,
e) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
f) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
3. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
a) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
b) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka,
c) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych
d) uczestniczyć w Mszach św. i modlitwach organizowanych przez przedszkole
e) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
f) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola
g) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
h) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
i) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
j) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
k) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola

 

ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie


§33


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które nie ukończyło 3 lat.
3. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem, potrzebami i możliwościami rozwojowymi,
b) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
c) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
d) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,
e) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
f) nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,
g) pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
h) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
i) szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
j) stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola,
k) wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
l) racjonalnego żywienia,
m) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
n) prawo do rozwoju życia religijnego
o) znajomości swoich praw i obowiązków.
4. Do obowiązków dziecka należy:
a) przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
b) szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
d) szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,

 

ROZDZIAŁ VIII
Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

§ 34


1. Przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.
2. W czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 10-15 dzieci).
3. W przedszkolu czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.

 

§ 35


1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
2. Codziennie rano upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik przedszkola musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
3. Podczas zajęć dydaktycznych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.


§ 36


1. Po przyjściu do przedszkola rodzice przeprowadzają dziecko do sali i oddają bezpośrednio obecnemu nauczycielowi.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą i pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Nauczyciel może domagać się wylegitymowania osoby odbierającej dziecko.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
6. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do całkowitego wyleczenia. W przedszkolu nie można podawać dziecku żadnych lekarstw.

 

ROZDZIAŁ IX
Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§ 38


1. Dzieci do przedszkola przyjmuje siostra dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola dla wszystkich dzieci.
2. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, wyrażający chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej przez ich dzieci składają „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”
4. Przyjęcie pozostałych dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionej „Karty zapisu dziecka do przedszkola katolickiego”.
5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci pięcioletnie i dzieci sześcioletnie
b) dzieci już uczęszczające do przedszkola,
c) rodzeństwo dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola,
d) dzieci z rodzin zastępczych, wielodzietnych, ubogich, sieroty
e) dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół Katolicki.
6. Rekrutację dzieci prowadzi się co roku według następującego harmonogramu
a) przyjmowanie kart zgłoszeń i kart potwierdzających wolę kontynuowania edukacji od dnia 1 marca do dnia 31 marca
b) kwalifikowanie dzieci do przedszkola na dany rok szkolny od dnia 1 kwietnia do dnia 10 kwietnia.
7. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.


§ 39


1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w szczególności, gdy rodzice / prawni opiekunowie:
a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu,
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat
c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,
d) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad jeden miesiąc
e) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
f) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
g) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.
2. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
3. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ X
Odpłatność za przedszkole


§ 40


1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
a) opłaty stałej
b) opłaty za zajęcia dodatkowe,
c) opłaty za wyżywienie
d) jednorazowego wpisowego
e) jednorazowego ubezpieczenia
2. Czesne należy uiszczać do dnia 5. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować u siostry dyrektor.
a) W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola:
 do 15 dnia danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 100%,
 po 15 dniu danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 50%.
3. W przypadku rezygnacji z przedszkola:
a) do 15 dnia danego miesiąca – czesne jest pobierane w wysokości 50%,
b) po 15 dniu danego miesiąca- czesne jest pobierane w wysokości 100%.
4. W okresie przerwy wakacyjnej czesnego nie pobiera się.
5. W przypadku nieobecności i usprawiedliwieniu dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej w następnym miesiącu, licząc od trzeciego dnia nieobecności.
6. W przypadku nieobecności ciągłej dziecka trwającej minimum 10 dni roboczych w danym miesiącu rozliczeniowym rodzice ponoszą opłatę 50% za zajęcia dodatkowe.
7. Dyrektorka może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
8. W przypadku nieusprawiedliwieniu zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, siostra dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

 

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

 

§ 41


1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
2. Środki na działalność pochodzą z budżetu JST i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Dotacja przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.
4. Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez JST, jest działalnością oświatowo-wychowawczą prowadzoną na podstawie ustawy o systemie oświaty.

 

§ 42

 

1. Statut przedszkola uchwala, wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia rada pedagogiczna, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący.

2. Uchwalony Statut nadaje przedszkolu organ prowadzący.

3. Zmiana lub uzupełnienie Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

Data dodania: 2020-10-15 18:50:32
Data edycji: 2020-12-22 21:44:24
Ilość wyświetleń: 1095

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje