Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pandemia COVID

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Niepublicznym przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Loretanek od dnia 1 września 2020 r.

 

 W przedszkolu jest dokonywana systematyczna dezynfekcja za pomocą ozonowania.

 

1.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

 

2.Rodzic w razie pytań, kontaktuje się z nauczycielem lub dyrektorem telefonicznie.

 

3.Rodzic zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia jego dziecka

 

4.Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola, wyłącznie przez pojedynczego rodzica, który jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

 

5.Rodzic przyprowadzając/odbierając dziecko do przedszkola nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w progu wejścia do placówki osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali.  Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3 letnich,którzy  mogą  wejść do szatni, zachowując dystans i środki ostrożności ( osłona ust i nosa i dezynfekcja rak)

 

6.Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.

 

7.Rodzic zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka, nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej oraz przekazać pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

 

8.Dzieci przyprowadzane do placówki bezpośrednio po wejściu do budynku zostają poddane pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica.

 

9.Dziecko przed wejściem do szatni myje ręce wodą z mydłem. Dzieci w przedszkolu nie będą korzystać z płynu dezynfekującego z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe.

 

10.Zabrania się przynoszenia z domu i zabierania z przedszkola niepotrzebnyc przedmiotów i zabawek.

 

11.Rodzic dziecka zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny podkreślając, że:

  • powinno często myć ręce wodą z mydłem;
  • powinno w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania i kaszlu;
  • nie powinno dotykać oczu, nosa i ust;
  • nie powinno podawać ręki na powitanie.

12.W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci i nauczycieli.

 

13 Na placu zabaw przebywają jedynie dzieci z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola w godzinach pracy przedszkola. Odbierając dziecko z placu zabaw rodzic nie wchodzi na teren placu, oczekuje na dziecko, które zostanie przyprowadzone przez nauczyciela.

 

14.Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

15.Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.

 

16.Rodzice dziecka zobowiązani są do natychmiastowego informowania przedszkola o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, stwierdzonego u dziecka, rodzica, opiekuna, członka rodziny.

 

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

DZIĘKUJEMY za dbanie o wspólne dobro i bezpieczeństwo!

 

Data dodania: 2020-10-15 20:20:57
Data edycji: 2021-03-22 09:53:44
Ilość wyświetleń: 309

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje